Đại tạng kinh bắc truyền 19, kinh Pháp Hoa.

Pháp thoại ngày 2 tháng 1 năm 1992, tại xóm Thượng.