Đại tạng kinh bắc truyền 17

Pháp thoại ngày 26 tháng 12 năm 1991.