Đại tạng kinh bắc truyền 1, phần 2, Kinh Pháp Cảnh.

Pháp thoại ngày 10 tháng 11 năm 1991.