Đại tạng kinh bắc truyền 1, phần 1.

Pháp thoại  ngày 10 tháng 11 năm 1991.