02.Pháp thoại ngày 05 tháng 02 năm 2012

Quán Sở Duyên Duyên Luận 02/05
Khoá tu An cư kiết Đông 2011-2012