Xây dựng tương lai con người

Pháp thoại ngày 13/12/2009 tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao, Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai.