An cư kiết đông 2009-2010 Nghệ thuật hạnh phúc

Hiện Video Pháp thoại bài  2010-02-13  Bình thơ giao thừa đang bị mất xin quý vị hoan hỷ tìm hiểu thêm bên file mp3 tại đây:

2010-02-13      Bình thơ giao thừa – mp3

Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hoá khổ đau

Kinh Cát Tường

01 Thế nào là điềm lành Kinh Cát Tường (P1) 2009 11 29

02 Nguồng gốc và phát triển Kinh Cát Tường (P2) 2009 12 03

03 Phạm hạnh và bố thí – Kinh Cát Tường (P3) 2009 12 10

04 Xây dựng tương lai con người – Kinh Cát Tường (P4) 2009 12 13

Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán
Kinh Mâu Ni

Kinh Phụ Tử Cộng Hội

01 Kinh Phụ Tử Cộng Hội 2010 01 03

02. Kinh Phụ Tử Cộng Hội 2010 01 07

03. Kinh Phụ Tử Cộng Hội 2010 01 10

Kinh Di Lặc Nạn

01. Di Lặc Nạn Kinh 2010 01 24

02. Di Lặc Nạn Kinh 2010 01 28

Kinh Kính Diện Vương

01. Kính Diện Vương Kinh 2010 01 31

02. Kính Diện Vương Kinh 2010 02 04

Kinh Duy Lâu Lặc Vương

01. Kinh Duy Lâu Lặc Vương (01) 2010 02 07

02. Kinh Duy Lâu Lặc Vương (02) 2010 02 11

Bình thơ giao thừa