2014 – 2015 An cư kiết đông

 

Ngày – Date Nội dung – Title
_____________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Người giảng Video
YouTube
2014-11-16 Tinh tấn thực tập Tiếng Việt Thượng tọa Thích Minh Nghĩa Xem
2014-11-20 Solidity from within English Thầy Thích Chân Pháp Niệm Xem
2014-11-23 Bốn phép tùy niệm Tiếng Việt Thầy Thích Chân Pháp Đăng Xem
2014-11-27 Tiếp xúc với phi tư lượng Tiếng Việt Thầy Thích Chân Pháp Ấn Xem
2014-11-30 A better way to live alone Tiếng Anh Sư cô Thích Chân Giới Nghiêm Xem
2014-12-05 Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Tiếng Việt Thầy Thích Chân Pháp Ấn Xem
2014-12-07
Nhân duyên gặp Thầy và
Tiêu thụ Chánh Niệm
Tiếng Pháp
Sư cô Thích Chân Giác Nghiêm
Sư cô Thích Chân Đào Nghiêm
2014-12-11 Quán Âm Thanh Tiếng Việt Thượng tọa Thích Minh Tuấn Xem
2014-12-14 Tín -Tấn Niệm Định Tuệ Tiếng Việt Sư cô Thích Chân Hỷ Nghiêm Xem
2014-12-21
2014-12-24 Christmas Eve Talk
2014-12-28
2014-12-31 New Year Eve Talk