2004 Dị bộ tông luân luận

Khóa giảng an cư năm 2004

Tải về dạng mp3

 

bài 01  2004-09-23      Chư Tổ là tiếp nối của Bụt – mp3

bài 02  2004-09-26      Dị Bộ Tông Luân Luận (1) – Phân phái lần đầu – mp3

bài 03  2004-09-30      Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới – mp3

bài 04  2004-10-03      Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa – mp3

bài 05  2004-10-07       Dị Bộ Tông Luân Luận (2) – Đóng góp của các bộ phái – mp3

bài 06  2004-10-10      Sự hình thành Đại Thừa bộ phái – mp3

bài 07  2004-10-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (3) – mp3

bài 08  2004-10-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (4) – mp3

bài 09  2004-10-17      Dị Bộ Tông Luân Luận (5) – mp3

bài 10  2004-10-19      Tịnh Độ trong hiện tại

bài 11  2004-10-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực thể – mp3

bài 12  2004-10-24      Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các Tam pháp ấn – mp3

bài 13  2004-10-26      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (1) – mp3

bài 14  2004-10-28      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2) – mp3

bài 15  2004-10-31      Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệ – mp3

bài 16  2004-11-04      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) – dbtll09 – mp3

bài 17  2004-11-07      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) – dbtll10 – mp3

bài 18  2004-11-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộ – mp3

bài 19  2004-11-18      Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữu – mp3

bài 20  2004-11-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thở – mp3

bài 21  2004-11-25      Biết ơn là hạnh phúc – mp3

bài 22  2004-11-28      Pháp ấn Làng Mai – mp3

bài 23  2004-12-02      Tam thời tương tức – Quá khứ là tương lai – mp3

bài 24  2004-12-05      Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡng – mp3

bài 25  2004-12-09      Tư tưởng các bộ phái – dbtll15  – mp3

bài 26  2004-12-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừa – mp3