2004-Đại cương giới luật

Khóa giảng trong An cư 2004 tại tu viện Lộc Uyển

Tải về dạng mp3

2004-01-09 Thiết lập buổi họp hạnh phúc mp3
2004-01-16 Giữ giới là thực tập chánh niệm mp3
2004-01-30 Tam tu tịnh giới mp3
2004-02-06 Luật tạng và quy luật các bộ phái mp3
2004-02-06 Quảng luật mp3
2004-02-27 Văn học luật tạng của 6 bộ phái mp3
2004-03-02 Quay về quê hương đích thực mp3
2004-03-04 Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ mp3
2004-03-09 Nghệ thuật soi sáng mp3
2004-03-12 Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ mp3