2009-2010-Nghệ thuật hạnh phúc

Giảng kinh: Cát tường, Mâu ni, Phu tử cộng hội, Di lặc nạn, Kính diện vương, Duy lâu lặc vương

Tải về dạng mp3

2009-11-26      Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau – mp3

2009-11-29      Thế nào là điềm lành – Kinh Cát Tường p1 – mp3

2009-12-03      Kinh Cát Tường p2 – nguồn gốc và pháp triển – mp3

2009-12-10      Kinh Cát Tường p3 – phạm hạnh và bố thí – mp3

2009-12-13      Xây xựng lại con người trong thời đại mới – Kinh Cát Tường p4 – mp3

2009-12-17      Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán – mp3

2009-12-20      Kinh Mâu Ni – mp3

2010-01-03      Kinh Phu Tử Cộng Hội p1 – mp3

2010-01-07      Kinh Phu Tử Cộng Hội p2 – mp3

2010-01-10      Kinh Phu Tử Cộng Hội p3 – mp3

2010-01-24      Kinh Di Lặc Nạn p1 – mp3

2010-01-28      Kinh Di Lặc Nạn p2 – mp3

2010-01-31      Kinh Kính Diện Vương p1 – mp3

2010-02-04      Kinh Kính Diện Vương p2 – mp3

2010-02-07      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p1 – mp3

2010-02-11      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p2 – mp3

2010-02-13      Bình thơ giao thừa – mp3