2001-2003 Trung quán luận

Giảng trong mùa an cư 2001-2002 và 2002-2003 tại Làng Mai

Tải về dạng mp3

2001-11-29 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-02 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-06 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-09 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3

2002-01-10 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-13 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-17 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-20 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-24 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-27 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3

2002-01-31 Trung quán luận – quán tứ đế  –  mp3
2002-02-03 Trung quán luận – quán tứ đế  –  mp3

2002-12-12-Trung quán luận – phẩm 15-bài01-04  –  mp3
2002-12-15-Trung quán luận – phẩm 15-bài05-08  –  mp3
2002-12-19-Trung quán luận – phẩm 15-bài09-11  –  mp3

2002-12-22-Trung quán luận – phẩm10-bài00-01  – mp3
2003-01-02-Trung quán luận – phẩm10-bài01-03  – mp3
2003-01-05-Trung quán luận – phẩm10-bài04-05  – mp3
2003-01-19-Trung quán luận – phẩm10-bài06-07  – mp3
2003-01-26-Trung quán luận – phẩm10-bài08-13  – mp3
2003-01-30-Trung quán luận – phẩm10-bài14-16  – mp3

2003-02-06-Trung quán luận – phẩm25-bài01-03  –  mp3
2003-02-09-Trung quán luận – phẩm25-bài04-06  –  mp3
2003-02-13-Trung quán luận – phẩm25-bài07-12  –  mp3
2003-02-20-Trung quán luận – phẩm25-bài17-20  –  mp3
2003-02-23-Trung quán luận – phẩm25-bài21-24  –  mp3