2000-2001 Nhiếp Đại Thừa Luận (2)

Khóa giảng trong an cư 2000-2001

Tải về dạng mp3

2000-12-14 Tướng trạng của đối tượng nhận thức – mp3

2000-12-17 Tướng y tha khởi – mp3

2000-12-21 Chủng tử huân tập – mp3

2000-12-28 Biến kế chấp, tam tánh – mp3

2001-01-01 Đoạn 7 chương 2 – mp3

2001-01-04 Đoạn 10 chương 2 – mp3

2001-01-11 Đối tượng và chủ thể nhận thức – mp3

2001-02-08 Nghệ thuật sống chánh niệm – mp3

2001-02-11 Dòng sinh mạng – mp3

2001-02-15 Cởi bỏ kết sử – mp3