1999-2000 Nhiếp Đại Thừa Luận (1)

Giảng trong an cư 1999-2000

Tải về dạng mp3

 

1999-11-14-Miên mật, hiện pháp, lạc trú – mp3

1999-11-28-NDTL01-Đối tượng nhận thức – mp3

1999-12-02-NDTL02 – mp3

1999-12-05-NDTL03 – mp3

1999-12-09-NDTL04 – mp3

1999-12-12-NDTL05 – mp3

1999-12-16-NDTL06 – mp3

1999-12-19-NDTL07 – mp3

2000-01-06-NDTL08 – mp3

2000-01-09-NDTL09 – mp3

2000-01-16-NDTL10 – mp3

2000-01-20-NDTL11 – mp3

2000-01-23-NDTL12 – mp3

2000-01-27-NDTL13 – mp3

2000-01-30-NDTL14 – mp3

2000-02-03-NDTL15 – mp3

2000-02-10-NDTL16 – mp3

2000-02-13-NDTL17 – mp3

2000-02-17-NDTL18 – mp3