Open House 2017

Một vài hình ảnh của ngày Open House tại ba xóm Làng Mai năm 2017

Tại xóm Thượng

Tại xóm Mới

Tại xóm Hạ