Open House 2019

Một vài hình ảnh ngày Open House tại ba xóm, Làng Mai, cuối tháng 06.2019

Tại xóm Thượng

Tại xóm Mới

Tại xóm Hạ