Người hành khất năm xưa

>>tải về>>

thơ Nhất Hạnh
nhạc Trần Nguyên Đức

Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu sơn
Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn
Gotama! Ô hay, ai bảo rằng Ưu-bát-đa-la triệu năm mới có một lần nở
Tiếng hải triều kia có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe.