Chuyển hóa

ý thơ Nhất Hạnh
nhạc Hoàng Quốc Bảo

Tải file MP3

Nước giữ hoa tươi
Hoa nở cho người
Hoa thở tôi thở
Hoa cười tôi cười.

Bên nắng hoa tươi
Hoa mời ong lại
hoa mời bướm bay
Tâm hoa kết nụ
Dâng cho cuộc đời
Trái ngọc ngon này
Hoa làm thân tôi

Uống nước giếng trong
Tôi ngậm trong lòng
Tôi nghe biển mặn
Sóng vỗ mênh mông
Thân tôi sông rộng
Quê hương nghìn dòng
Chung một dòng chung.

Nước sẽ nuôi tôi
Thấm nhuận muôn loài
Nước chảy tôi chảy
Nước buồn tôi thở dài.

Nước ấy hoa đây
Khác gì thân này
Trăm năm hồ mộng
Các bụi lâm vương
Vạn pháp nương chuyển
Thường trong vô thường