Mưa

ý nhạc Chân Đức
lời dịch Chân Không

mưa

Hạt mưa nhè nhẹ rơi trên cỏ cây
Thấm lên từng chiếc lá
Thấm mát cho muôn loài
Xóa tan bao ưu tư
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Quan Thế Âm.

Hạt mưa rơi nặng trên khắp thế gian
Thấm qua từng rễ lớn
Thấm qua từng rễ nhỏ
Xóa tan bao đau thương.

Hạt mưa rộn rã rơi khắp xóm thôn
Tắm mát rừng cây lớn
Tắm mát bao ruộng vườn
Góp tin vui cho muôn sinh linh.

>tải về>