Tịch diệt vi lạc

 


 

Bài hát "Tịch diệt vi lạc" được kết hợp bởi hai bài kệ và đã được thầy Pháp Niệm phổ nhạc: một bài kệ "Lặt Rau" của Sư Ông Làng Mai, và một bài kệ nổi tiếng trong kinh Đại Niết Bàn (Bụt nói trước khi nhập Niết Bàn).

 
 
Nhạc: Thầy Chân Pháp Niệm
Trình bày: T.Pháp Niệm & quý thầy quý sư cô
 

 

"Mặt trời xanh rờn
Một rổ rau tươi
Vạn vật nương nhau
Làm nên cuộc đời.

Chư hạnh vô thường
Thị sinh diệt pháp
Sinh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc".

Chư hạnh vô thường, thị sinh diệt pháp:
nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều vô thường, chúng đều là những pháp có sinh và có diệt.

Sinh diệt diệc dĩ, tịch diệt vi lạc:
khi cả cái sinh và cái diệt đều đã bị diệt rồi thì lúc bấy giờ, sự tịch diệt, sự yên lặng đó chính là niềm vui chân thật.