Rong chơi trời phương ngoại

Lời: Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (bản dịch: Sư Ông Làng Mai) Nhạc & trình bày: Pháp Thiên