An là thở – Lạc là đi


Thơ: Sư Ông Làng Mai
Phổ nhạc: Thầy Pháp Niệm

Tải về mp3

Để Bụt thở/ để Bụt đi
Mình khỏi thở/ mình khỏi đi, khỏi đi

Bụt đang thở/ Bụt đang đi
Mình được thở/ mình được đi, được đi

Bụt là thở/ Bụt là đi
Mình là thở/ mình là đi, là đi

Chỉ có thở/ chỉ có đi
Không người thở/ không người đi, người đi

An khi thở/ lạc khi đi
An là thở/ lạc là đi, là đi.