Các tu viện và Tăng thân

Giới thiệu về sinh hoạt của các tu viện Làng Mai trên thế giới và các Tăng thân cư sĩ thực tập theo Pháp Môn Làng Mai.