Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Chứng nhân còn đó


Hỏa châu sáng trên trời

Em bé vỗ tay reo

Nhưng tiếng súng đã nổ

Tiếng cười tắt theo

Và chứng nhân còn đó.