Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Buông thả

 

Bãi vắng

Mưa xóa dấu chân người

Trên cát mịn

Não phiền từ đâu lại

Chân còn chưa chấm đất

Lắng nghe phảng phất gió mùa xuân.