Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Biểu hiện


Tuổi xanh

Như nắng thơm

Sáng rực trời hè

Trưa bình lặng

Năm tháng là đất liền

Ghi chép mãi

Những mùa xanh

Bất tận.