Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Pháp thể hằng hữu

bờ sông vắng

bờ sông nắng

nắng trên hè phố

nắng trên bức tranh

nắng trên lòng sách

sách cười trang chữ

lặng lẽ dòng sông trôi

lòng tôi với lòng sách

lòng tôi với dòng sông

nắng còn lưu hoa

trên lòng sách

thời gian

tràn lan

mênh mông.

 

Tập thơ