Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Buông thả

bãi vắng

mưa xóa dấu chân người

trên cát mịn.

não phiền từ đâu lại:

chân còn chưa chấm đất,

lắng nghe phảng phất gió mùa xuân

 

Bài này chị Teo Savory dịch đăng lần lầu ở tạp chí Paintbrush, Hoa Kỳ (số 6, bộ III, năm 1976). Thầy nói mấy câu cuối cùng dịch không đúng ý thầy “ não phiền vừa định bay lại nhưng chân chưa chấm đất thì nó đã bị gió mùa Xuân thổi bay đi ”, có lẽ dịch như vậy mới đúng.

Tập thơ