Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Bát nhã

nắng là lá cây xanh

lá cây xanh là nắng

nắng chẳng khác lá xanh

lá xanh chẳng khác nắng

bao nhiêu hình sắc kia

cũng đều như vậy cả

 

Bài này chắc là thầy viết trong một khu rừng nào đó nhằm tiết mùa Xuân khi lá còn non.

Tập thơ