Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Tuyển tập thơ Nhất Hạnh / Nến ngọc / Kim Cương thỉnh

Kim Cương thỉnh

Làm sao vượt sinh tử

Đạt được thân Kim Cương ?

Tu tập theo lối nào

Quét được muôn huyễn tướng ?

Xin Bụt đem lòng thương

Mở bày kho bí tạng

Vì tất cả chúng con

Đem pháp mầu diễn xướng !