Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Đầu núi

Bụt hiện hoa hàm tiếu

Pháp ca dòng suối trong

Ta bà thành tịnh độ

Đầu núi áng mây hồng