Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Chân ý

Xanh biếc hồn thu rạng mắt ai

Búp sen Chân Ý nở trang đài

Sáng nay rèm tuyết sương còn ngậm

Tia nắng truyền tin Xuân tái lai