Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Phật đường / Kinh nhạc - Tiếng hải triều / Lạy đức Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

Lạy đức Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

>>tải về>>

Lạy đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi,
chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người.
Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con.
Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến.
Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng.
Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau,
để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật.
Chúng con xin học theo hạnh Ngài, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não,
giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. (C)