Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Cam lộ

>>Tải về>>

Tào Khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương đông
Quan Âm bình nước tịnh,
Tẩy sạch dấu phong trần.

Cành dương rưới cam lộ,
Làm sống dậy mùa xuân.
Đề hồ trong cổ họng
Làm lắng dịu muôn lòng.

Nam mô Bồ tát Cam Lộ Vị

Camlo.png