Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3 / 2003-04 Lâm tế lục - Người vô sự

2003-04 Lâm tế lục - Người vô sự

Pháp thoại Bình giảng Lâm Tế Ngữ Lục - Người Vô Sự


Xem văn bản phần nguyên lục >>

Tải về dưới dạng mp3

 1. Bụt Tổ là ai - mp3
 2. Đã về đã tới - mp3
 3. Tánh tướng biệt quán - mp3
 4. Bình thường vô sự - mp3
 5. Không Bụt không chúng sanh - mp3
 6. Bây giờ và ở đây - mp3
 7. Đến đi thong dong - mp3
 8. Điều phục tâm ý - thực tập căn bản - mp3
 9. Bốn cảnh vô tướng - mp3
 10. Ba thân ba cõi - mp3
 11. Bình thường tâm thị đạo - mp3
 12. Vượt thoát giả danh - mp3
 13. Chủ và khách - mp3
 14. Tri kiến chân thật - mp3
 15. Thiền duyệt pháp hỷ - mp3
 16. Ai đi tìm phật pháp - mp3
 17. Sự trao truyền của chư tổ - mp3
 18. Danh từ và kiến giải - mp3
 19. Bụt pháp đạo là thật - mp3
 20. Tam cảnh tương tức - mp3
 21. Năm nghiệp vô gián - mp3
 22. Chặt bỏ ảo ảnh - mp3
 23. Thuốc và bệnh - mp3
 24. Trở về thực tại - mp3
 25. Phải tự nổ lực - mp3
 26. Đối trị căn cơ 1 - mp3
 27. Đối trị căn cơ 2 - mp3
 28. Đối trị căn cơ 3 - mp3
 29. Đối trị căn cơ 4 - mp3
 30. Tìm lại con người chân thật - mp3
 31. Bản thân và năm uẩn - mp3
 32. Mẫu người lý tưởng - mp3
 33. Vô sự là tự do - mp3
 34. Buông bỏ sự tìm cầu - mp3
 35. Tuệ giác và kiến thức - mp3
 36. Tùy xứ tác chủ - mp3