Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3 / 1997-99 Công phu nở đóa sen ngàn cánh

1997-99 Công phu nở đóa sen ngàn cánh

Chú giảng sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000

 

Tải về dạng mp3

01    1997.11.28    Công phu tu tập mỗi ngày - mp3
02    1997.11.30    Kinh Kim Cương 1 - mp3

03    1997.12.04    Kinh Kim Cương 2 - mp3
04    1997.12.07    Kinh Kim Cương 3 - mp3
05    1997.12.11    Kinh Kim Cương 4 - mp3
06    1997.12.14    Kinh Kim Cương 5 - mp3
07    1997.12.18    Kinh Thương Yêu - mp3
08    1997.12.21    Đảnh Lễ và Quy Nguyện - mp3
09    1998.01.04    Quay về Nương tựa - mp3
10    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền - mp3


11    1998.01.11    Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - mp3
12    1998.01.15    Bốn Lời Quán Nguyện - mp3
13    1998.01.18    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1) - mp3 - Kệ Vô Thường  - mp3
14    1998.01.22    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) - mp3
15    1998.01.25    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) - mp3
16    1998.01.29    Hướng Về Kính Lạy - mp3
17    1998.02.01    Kinh Phổ Môn - mp3
18    1998.02.05    Kinh Bát Đại Nhân Giác - mp3
19    1998.02.08    Bài Tụng Hạnh Phúc - mp3


20    1998.02.12    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1) - mp3
21    1998.02.15    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2) - mp3
22    1998.02.19    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3) - mp3
23    1998.02.22    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4) - mp3
24    1998.02.26    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5) - mp3
25    1998.03.12    Phòng Hộ Chuyển Hóa - mp3
26    1998.03.15    Kinh Trung Đạo Nhân Duyên - mp3
27    1998.03.19    Kinh Duyên Sinh và Đại Không - mp3
28    1998.03.22    Soi Sáng Nhân Diện Tập Khí - mp3
29    1998.03.26    Kinh Soi Gương - Tiếp Xúc Tổ Tiên - mp3 - mp3
30    1998.04.02    Kinh Soi Gương - Tùy Hỷ Hồi Hướng - mp3


31    1998.04.05    Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh BNH (1) - mp3
32    1998.04.09    Kinh Bát Nhã Hành 1 - mp3
33    1998.04.12    Kinh Bát Nhã Hành 2 - mp3
34    1998.04.16    Kinh Bát Nhã Hành 3 - mp3
35    1998.04.19    Kinh Bát Nhã Hành 4 - mp3
36    1998.04.23    Kinh Bát Nhã Hành 5 - mp3
37    1998.04.28    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1 - mp3
38    1998.04.30    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 2 - mp3
39    1998.07.02    Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy - mp3


40    1998.07.12    Chánh niệm. Kinh NBR - mp3
41    1998.07.12    Chuyển Niệm - mp3
42    1998.09.06    Ba Cái Lạy - mp3
43    1998.09.13    Kinh Người Bắt Rắn 1 - mp3
44    1998.10.01    Kinh Người Bắt Rắn 2 - mp3
45    1998.10.04    Kinh A Di Đà 1 - mp3
46    1998.10.08    Kinh A Di Đà 2 - mp3
47    1998.10.11    Kinh A Di Đà 3 - mp3
48    1998.10.15    Kinh A Di Đà 4 - mp3
49    1998.10.18    Kinh A Di Đà 5 - mp3


50    1998.10.22    Thiên Long Hộ Pháp - mp3
51    1998.10.25    Kinh Độ Người Hấp Hối - mp3
52    1998.11.22    Kinh Phước Đức - mp3
53    1998.11.26    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1 - mp3
54    1998.11.29    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2 - mp3
55    1998.12.06    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 - mp3
56    1998.12.10    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4 - mp3
57    1998.12.13    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5 - mp3
58    1998.12.17    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (1) - mp3
59    1998.12.20    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (2) - mp3


60    1999.01.03    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1 - mp3
61    1999.01.07    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 - mp3
62    1999.01.10    Kinh Hải Đảo Tự Thân - mp3
63    1999.01.14    Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi - mp3
64    1999.01.21    Sám Nguyện - mp3
65    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 1 - mp3
66    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 2 - mp3
67    1999.01.31    Bốn Phép Tùy Niệm 3 - mp3


68    1999.02.04    Nghi Thức Chúc Tán - mp3
69    1999.02.07    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 1 - Chúc Tán - mp3
70    1999.02.14    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 2 - LờI Khấn Bạch - mp3
71    1999.03.11    Nghi Thức Cúng Ngọ - mp3
72    1999.03.11    Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật - mp3
73    1999.03.14    Nghi Thức Thọ Trai 1 - mp3
74    1999.03.18    Nghi Thức Thọ Trai 2 - mp3


75    1999.04.04    Qui Sơn Cảnh Sách 1 - mp3
76    1999.04.11    Qui Sơn Cảnh Sách 2 - mp3
77    1999.04.15    Qui Sơn Cảnh Sách 3 - mp3
78    1999.04.25    Qui Sơn Cảnh Sách 4 - mp3
79    1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 5 - mp3
80    1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 6 - mp3