Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca CD Hạnh phúc bây giờ Người hành năm xưa

Người hành năm xưa

>>tải về>>

thơ Nhất Hạnh
nhạc Trần Nguyên Đức

Người hành năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu sơn
Thảnh nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn
Gotama! Ô hay, ai bảo rằng Ưu bát đa la triệu năm mới có một lần nở
Tiếng hải triều kia có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe.