Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Cẩn trọng

Bé Trần Đông Phương và Sư Ông
Tập thơ Dấu chân trên cát
Trình bày Hà Thanh


Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi.

>tải về>